© 2024 Stingray Studio

25.08.2021

ECSA Nezaradené 0

1359

Finančná gramotnosť – inovačné vzdelávanie pre pedagógov

 

Slovenská asociácia európskych štúdií (ECSA Slovakia) je od roku 2020 oprávnená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytovať inovačné vzdelávanie v rámci profesijného vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov. Evidenčné číslo oprávnenia je 22/2020–IV.

 

Názov programu inovačného vzdelávania: Finančná gramotnosť, podnikateľské zručnosti a právo v každodennom živote.

 

Výstupom vzdelávania je osvedčenie o inovačnom vzdelávaní na základe oprávnenia vydaného MŠVVaŠ SR, ktoré umožňuje získať príplatok za profesijný rozvoj podľa platnej legislatívy. Vzdelávacie programy sú v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v z.n.p. a s Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 361/2019 Z. z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji.

Inovačné vzdelávanie sa ukončí záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou. Výstupom vzdelávania je udelenia osvedčenie o absolvovaní inovačného vzdelávania v súlade s oprávnením.

 

Určené pre frekventantov:

– učiteľ strednej školy

– učiteľ druhého stupňa základnej školy

 

V prípade záujmu o inovačné vzdelávanie nás môžete kontaktovať: info@ecsa.sk alebo t.č. 0904 103 699.

 

Obsah programu

Program inovačného vzdelávania je postavený na troch navzájom prepojených oblastiach, ktoré kopírujú aj témy obsiahnuté v NŠFG a zároveň umožňujú pedagógom komplexnú orientáciu v problematike, a to:

1) Finančná gramotnosť

Z dôvodu efektívneho začlenenia získaných poznatkov do vzdelávacieho procesu vzdelávanie kopíruje témy obsiahnuté v NŠFG, v logickej nadväznosti poskytuje vzdelávanie od najjednoduchších otázok (napr. základné pojmy) až po náročné konštrukcie vzťahov tak, aby sa dosiahli požadované výsledky aj pri širokej škále účastníkov, ktorí disponujú odlišnou úrovňou vedomostí. Vzdelávanie obsahuje ilustračné príklady a príklady z praxe, upozorňuje na problematické oblasti, práva a povinnosti finančných spotrebiteľov. Umožňuje pedagógom pochopiť predmetnú matériu tak v právnej a ekonomickej rovine, ako aj v rovine aplikačnej praxe, čo zároveň uľahčí transfer vedomostí k žiakom. Vzdelávanie bude realizované spôsobom, ktorý umožní pedagógom prezentovať získané vedomosti aj v kontexte aktuálneho diania a praktických prípadov čo stimuluje záujem žiakov a umožní dlhodobé pochopenie konkrétnej problematiky. Tematické okruhy:

 

• Finančná zodpovednosť spotrebiteľov

• Plánovanie, príjem a práca

• Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov;

• Úver a dlh

• Sporenie a investovanie

• Riadenie rizika a poistenie.

 

V rámci daných tematických okruhov sa vzdelávanie bude zaoberať otázkami ako: definícia finančného spotrebiteľa, jeho ochrana na finančnom trhu, podstata a fungovanie finančného trhu, subjekty na finančnom trhu, úloha a činnosť NBS na finančnom trhu vo vzťahu spotrebiteľovi a subjektom, jednotlivé finančné produkty a služby s previazaním na subjekty finančného trhu, legislatívne tendencie súvisiace s preúverovanosťou domácností, register dlžníkov, inovatívne formy financovania.

 

2) Podnikateľské zručnosti s dôrazom na potreby žiakov v záujme ich ďalšieho uplatnenia

Zameriava sa na začiatky podnikania v kontexte finančnej gramotnosti, dôraz na daňové, odvodové aspekty, osobnú zodpovednosť-zodpovednosť fyzických osôb a právnických osôb, hospodárenie, finančné produkty súvisiace s podnikaním-možnosti ich využitia a následky platobnej neschopnosti, startup a možnosti ich financovania, formy podnikania, príklady z praxe.

 

3) Právo v každodennom živote vrátane európskych aspektov

Vzdelávanie poskytne základy práva a praktické prípady a súvislosti v kontexte potrieb finančnej gramotnosti. Zameria sa na :

 

• základy občianskeho a obchodného práva-vymedzenie subjektov práva, ochrana spotrebiteľa,

• základy daňového práva- v nadväznosti na potreby v rámci finančnej gramotnosti, základné daňové povinnosti fyzických a právnických osôb: daň z príjmu- základ dane, oslobodenie od dane, sadzba dane, daňovoprávny vzťah, daňový bonus, základy pochopenia fungovania DPH, miestne dane a poplatky

• základy finančného práva- regulácia a dohľad, legislatívna úprava finančných subjektov, produktov a služieb

• základy rozpočtového práva-fiškálna decentralizácia

• základy trestného práva- neplnenie si daňových, odvodových povinností

• európskeho práva- právny rámec EU, fungovanie EU a hospodárenie, menová politika

 

Rozsah vzdelávania:

25 hodín priamej kontaktnej výučby a 25 hodín dištančnej formy výučby využitím e-learningového systému. Priama kontaktná výučba môže byť realizovaná aj online formou prostredníctvom online komunikácie. V rámci e-learningového systému bude pedagógom umožnený prístup k prezentáciám, nahratým prednáškam, modelovým príkladom, testom, simulovaným praktickým zadaniam, tak aby sa zachovala systematika vzdelávacieho programu.

Galéria

E-learning

Vyberte si z bohatého zoznamu kurzov a vyskúšajte si náš e-learning. Prevedieme Vás svetom finančnej gramotnosti od základov až po kryptomeny. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

E - l e a r n i n g

Partneri

Pridajte sa k našim partnerom!

  • Institute 4 Academy
  • Inštitút finančného vzdelávania
  • Stredoškolská študentská únia Slovenska
  • Študentská rada vysokých škôl
  • ELSA SLOVENSKO
  • Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
  • Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy
  • Univerzita Mateja Bela
  • Fakulta managementu UK
  • Jean Monnet Chair