© 2024 Stingray Studio

Stanovy občianskeho združenia

Slovenská asociácia európskych štúdií (ECSA Slovakia)

podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

 

ČASŤ I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

Článok 1

Názov a postavenie Asociácie

 

 1. Názov občianskeho združenia je „Slovenská asociácia európskych štúdií (ECSA Slovakia)“ (ďalej len „Asociácia“). Asociácia tiež používa skrátený názov „ECSA Slovakia“ alebo „SAEŠ“.
 2. Autentický preklad názvu Asociácie do anglického jazyka je „European Community Studies Association (ECSA Slovakia)“. Názov Združenia v slovenskom jazyku a jeho autentický preklad do anglického jazyka sú rovnocenné, podrobnosti o ich používaní ustanoví vnútorný predpis Združenia.
 3. Asociácia je v súlade s čl. 29 a čl. 37 Ústavy SR a ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov dobrovoľným, nestranným, záujmovým, na politických stranách nezávislým združením fyzických a právnických osôb a inštitúcií na základe spoločného záujmu.
 4. Asociácia je registrovaným občianskym združením s právnou subjektivitou zriadené na dobu neurčitú.
 5. Asociácia vyvíja činnosť primárne na území Slovenskej republiky, ale aj mimo nej.
 6. Hlavná činnosť Asociácie spočíva v dobrovoľnej neziskovej, edukačno-vedeckej, sociálnej a spoločensky prospešnej činnosti s dôrazom na napĺňanie hodnôt európskej spolupráce a inklúzie.
 7. Asociácia je členom strešnej medzinárodnej organizácie „European Community Studies Association (ECSA-world)“ so sídlom v Bruseli, ktorá združuje národné združenia štúdií európskej integrácie.

 

Článok 2

Sídlo Asociácie

 

Sídlom Asociácie je Pražská 11, 811 04 Bratislava.

 

ČASŤ II

CIELE A PROSTRIEDKY ČINNOSTI ASOCIÁCIE

 

Článok 3

 

Ciele, ktoré Asociácia podporuje sú:

 

 1. rozvíjanie spoločenskej zodpovednosti a posilňovanie európskych demokratických princípov a hodnôt;
 2. edukačná a vedecká činnosť v nadväznosti na európsku integráciu, najmä s ohľadom na prepojenie práva, ekonómie, sociálnej práce, medzinárodných vzťahov a kultúry;
 3. integrácia a koordinácia spolupráce medzi verejným sektorom, neziskovým sektorom a súkromným sektorom a jednotlivcami s dôrazom na rozvoj európskej súdržnosti v podmienkach Slovenskej republiky;
 4. rozvoj a koordinácia spolupráce s inštitúciami EÚ a medzinárodnými partnermi so zámerom posilnenia nosných tém európskej integrácie a európskej súdržnosti;
 5. rozvoj interdisciplinárneho výskumu v nosných oblastiach SR a EÚ;
 6. popularizácia poznatkov o EÚ a diskusia o úlohách a smerovaní EÚ;
 7. prispievať k vzdelávaniu multidisciplinárneho charakteru, pestovať vzájomné porozumenie, podporovať spoločenskú zodpovednosť svojich členov a budovať širšie povedomie európskej integrácie;
 8. realizovať sociálne služby a etablovať ich v rámci európskych štandardov;
 9. vykonávať záujmovú, vzdelávaciu, sociálnu, vedecko-výskumnú, kultúrnu a organizačnú činnosť v prospech občanov SR a EÚ v kontexte výstavbových hodnôt EÚ;
 10. zlepšovanie sociálneho postavenia a sociálneho začlenenia sociálnych skupín, znevýhodnených skupín a realizovanie služieb a činností v prospech daných skupín v duchu sociálnej inklúzie, všestrannej podpory na nediskriminačnom princípe;
 11. podporovať budovanie kontaktov medzi členmi navzájom i navonok a zároveň v rámci medzinárodných štruktúr;
 12. realizovať popularizačnú a vydavateľskú činnosť.

 

Článok 4

 

Na dosiahnutie týchto cieľov Asociácia:

 

 1. uskutočňuje vzdelávaciu činnosť;
 2. realizuje výskum a vedeckú činnosť;
 3. poskytuje sociálne služby;
 4. organizuje konferencie, semináre, workshopy, okrúhly stoly a iné odborné podujatia;
 5. organizuje spoločenské, kultúrne a športové podujatia;
 6. realizuje vydavateľskú činnosť, prípadne sa spolupodieľa na vydavateľskej činnosti s inými subjektmi;
 7. vykonáva odbornú expertnú činnosť;
 8. vykonáva informačnú a poradenskú činnosť,
 9. realizuje propagačné a popularizačné aktivity;
 10. vykonáva sprostredkovateľskú činnosť;
 11. realizuje projekty podľa aktuálnych zámerov a rozvojových plánov Asociácie;
 12. vykonáva inú činnosť v súlade s cieľmi Asociácie na základe súhlasu Valného zhromaždenia.

 

ČASŤ III

ČLENSTVO

 

Článok 5

 

 1. Členom Asociácie môže byť:
  1. pracovník vysokej školy, inej vedeckej alebo výskumnej inštitúcie;
  2. vedecká alebo výskumná inštitúcia, univerzita, fakulta alebo iná súčasť univerzity;
  3. odborník vykonávajúci vedecko-výskumnú alebo publikačnú činnosť napĺňajúcu hodnoty a ciele Asociácie;
 2. Za člena Asociácie môže byť prijatý aj ďalší záujemca o členstvo, ktorý nespĺňa podmienky uvedené v ods. 1., ak sa zaoberá problematikou európskych štúdií a jeho členstvo bolo odporučené členom Asociácie.

 

Článok 6

 

 1. O prijatí za člena Asociácie rozhoduje Správna rada na základe písomnej prihlášky.
 2. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena Asociácie a zaplatením členského poplatku.
 3. Členstvo zaniká:
  1. vystúpením, t.j. dňom doručenia písomného oznámenia o vystúpení Správnej rade;
  2. rozhodnutím dvojtretinovej väčšiny všetkých členov Správnej rady o vylúčení, najmä z dôvodu nezaplatenia členského príspevku, t.j. dňom doručenia písomného oznámenia o vylúčení;
  3. úmrtím člena, resp. dňom zániku právnickej osoby;
  4. zánikom Asociácie.
 4. Zánik členstva nemá vplyv na vrátenie členského poplatku, ani jeho parciálnej časti.

 

Článok 7

 

 1. Členovia Asociácie majú právo
  1. zúčastňovať sa akejkoľvek činnosti Asociácie;
  2. zúčastňovať sa, voliť a byť volení do orgánov Asociácie (individuálni členovia);
  3. byť informovaní o činnosti Asociácie, vyjadrovať sa k nej a podávať návrhy orgánom Asociácie;
  4. požívať výhody členstva v Asociácii najmä však reprezentovať Asociáciu na národných i medzinárodných fórach.
 2. Členovia Asociácie sú povinní:
  1. rešpektovať a dodržiavať Stanovy a vnútorné predpisy Asociácie;
  2. rešpektovať a dodržiavať rozhodnutia orgánov Asociácie;
  3. pravidelne platiť členské príspevky a svedomito si plniť úlohy im zverené;
  4. chrániť dobré meno Asociácie;
  5. aktívne sa zúčastňovať na činnosti Asociácie.

 

ČASŤ IV

ORGÁNY ASOCIÁCIE

 

Článok 8

 

Orgánmi Asociácie sú:

 

 1. Valné zhromaždenie;
 2. Správna rada;
 3. Predseda Správnej rady;
 4. Revízor.

 

Článok 9

Valné zhromaždenie

 

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Asociácie.
 2. Valné zhromaždenie tvoria všetci členovia Asociácie.
 3. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je na jeho zasadnutí prítomná aspoň tretina členov Asociácie, prípadne ak je na jeho zasadnutí prítomný taký počet členov, ktorý aspoň o jedného prevyšuje dvojnásobný počet zvolených členov Správnej rady, medzi ktorými je nadpolovičná väčšina zvolených členov Správnej rady a Revízor.
 4. Valné zhromaždenie zasadá najmenej raz do roka. Zvoláva ho Predseda Správnej rady. V prípade, že je pozícia Predsedu Správnej rady uprázdnená, Valné zhromaždenie zvoláva Správna rada.
 5. Na základe žiadosti jednej štvrtiny členov alebo Revízora sú Predseda Správnej rady alebo Správna rada povinní zvolať mimoriadne zasadnutie Valného zhromaždenia.
 6. Valné zhromaždenie:
  1. schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky;
  2. schvaľuje plán činností na príslušné obdobie a výročnú správu;
  3. schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení;
  4. volí a odvoláva členov Správnej rady a Revízora;
  5. stanovuje výšku členských príspevkov;
  6. stanovuje pravidlá na spravovanie majetku Asociácie;
  7. na návrh Revízora schvaľuje činnosť Správnej rady;
  8. rozhoduje o zlúčení a zrušení Asociácie a o vyporiadaní jej majetku.
 7. Podrobnosti o zvolávaní a rokovaní Valného zhromaždenia ustanoví Organizačný a rokovací poriadok.

 

Článok 10

Správna rada

 

 1. Správna rada je najvyšším výkonným orgánom Asociácie.
 2. Správna rada má minimálne troch a maximálne piatich členov.
 3. Správna rada je uznášaniaschopná len vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.
 4. Správna rada prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
 5. Správna rada si na svojom prvom zasadnutí volí predsedu, pokladníka a tajomníka. Funkčné obdobie predsedu, pokladníka a tajomníka je tri roky. Člen Správnej rady môže vykonávať túto funkciu opakovane.
 6. Správna rada zasadá najmenej raz za šesť mesiacov.
 7. Správna rada:
  1. volí zo svojich radov a odvoláva predsedu, tajomníka a pokladníka,
  2. zvoláva a obsahovo pripravuje zasadnutie Valného zhromaždenia,
  3. riadi činnosť Asociácie v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia,
  4. zakladá a zrušuje dočasné poradné a iné orgány na výkon ním určenej činnosti,
  5. zabezpečuje bežné záležitosti Asociácie,
  6. spravuje majetok Asociácie podľa zásad prijatých Valným zhromaždením,
  7. navrhuje, uskutočňuje a zabezpečuje činnosť v rámci Stanov Asociácie,
  8. rozhoduje o prijatí nových členov Asociácie,
  9. rozhoduje o vylúčení člena z Asociácie.

 

Článok 11

Predseda Správnej rady

 

 1. Predseda Správnej rady je štatutárnym orgánom Asociácie, zastupuje Asociáciu navonok, koná a podpisuje sa v jej mene, riadi a organizuje činnosť Správnej rady a Asociácie. Predseda môže v odôvodnených prípadoch všeobecne alebo pre osobitný prípad splnomocniť iného člena Správnej rady, aby vykonával jeho právomoci v celom rozsahu alebo v ich časti.
 2. Predsedu Správnej rady volí a odvoláva Správna rada zo svojich členov nadpolovičnou väčšinou všetkých členov Správnej rady na funkčné obdobie 3 roky, ktoré sa môže opakovať.
 3. Ak je funkcia Predsedu Správnej rady neobsadená, jeho kompetencie v plnom rozsahu vykonávajú ďalší členovia Správnej rady.
 4. Funkcia Predsedu Správnej rady je nezlučiteľná s funkciou pokladníka, tajomníka a Revízora.
 5. Predseda Správnej rady je oprávnený zvolať kedykoľvek Valné zhromaždenie podľa vlastného uváženia.

 

Článok12

Revízor

 

 1. Revízor je kontrolným orgánom Asociácie. Za svoju činnosť je zodpovedný Valnému zhromaždeniu.
 2. Revízor je oprávnený nahliadnuť do všetkých účtovných a iných dokladov a záznamov týkajúcich sa Asociácie.
 3. Funkčné obdobie Revízora sú tri roky. Revízor môže byť opätovne zvolený do tejto funkcie.
 4. Revízor:
  1. kontroluje, či činnosť Asociácie je v súlade so Stanovami, rozhodnutiami Valného zhromaždenia a ďalšími vnútornými predpismi Asociácie;
  2. prekladá správy o výsledkoch kontroly Valného zhromaždenia;
  3. môže požiadať o zvolanie mimoriadneho zasadnutia Valného zhromaždenia;
  4. podáva autoritatívny výklad stanov a vnútorných predpisov Združenia;
  5. môže pozastaviť rozhodnutie Správnej rady, ak je v rozpore so Stanovami, vnútornými predpismi Združenia a predložiť ho na schválenie Valnému zhromaždeniu na jeho najbližšej schôdzi.

 

Článok 12

Hospodárenie Asociácie

 

 1. Asociácia hospodári s nehnuteľným a hnuteľným majetkom.
 2. Zdrojom majetku sú:
  1. členské príspevky;
  2. príspevky, dary, dotácie a granty od fyzických a právnických osôb;
  3. dotácie samosprávnych a štátnych orgánov, určené na činnosť združenia;
  4. výnosy z majetku;
  5. príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľa združenia;
  6. výnosy z iných činností, v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi;
  7. výnosy z publikačnej a vydavateľskej činnosti.
 3. Asociácia môže okrem svojej hlavnej (záujmovej) činnosti realizovať aj podnikateľskú činnosť ako doplnkovú činnosť vo vzťahu k hlavnej činnosti, a to v rozsahu, ktorú schváli Správna rada alebo Valné zhromaždenie, pričom podnikateľská činnosť bude realizovaná v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
 4. Asociácia vedie predpísané účtovníctvo a evidenciu.
 5. Prostriedky asociácie sa používajú najmä na:
  1. administratívno-správne výdaje orgánov združenia;
  2. výdavky spojené s nákupom prostriedkov potrebných pre činnosť združenia;
  3. služby a prácu potrebnú pre činnosť združenia.
 6. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.
 7. Za hospodárenie zodpovedá Správna rada a predovšetkým pokladník.

 

Časť V

ZMENY STANOV, ZÁNIK ASOCIÁCIE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Článok 13

 

 1. O všetkých zmenách a doplnkoch Stanov Asociácie rozhoduje Valné zhromaždenie.
 2. Asociácia zaniká dňom výmazu z registra. Jej zániku predchádza zrušenie Asociácie na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie zároveň rozhodne aj o vysporiadaní majetku Asociácie.
 3. Tieto stanovy boli prijaté Členskou schôdzou dňa 1.6.2018, nadobúdajú účinnosť dňom vzatia zmeny na vedomie Ministerstvom vnútra SR, a tým plne nahrádzajú doterajšie stanovy Asociácie evidované pod číslom VVS/1-900/90-15444-1.

 

Bratislava, 1.6.2018.

E-learning

Vyberte si z bohatého zoznamu kurzov a vyskúšajte si náš e-learning. Prevedieme Vás svetom finančnej gramotnosti od základov až po kryptomeny. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

E - l e a r n i n g

Partneri

Pridajte sa k našim partnerom!

 • Institute 4 Academy
 • Inštitút finančného vzdelávania
 • Stredoškolská študentská únia Slovenska
 • Študentská rada vysokých škôl
 • ELSA SLOVENSKO
 • Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
 • Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy
 • Univerzita Mateja Bela
 • Fakulta managementu UK
 • Jean Monnet Chair