© 2024 Stingray Studio

Inovačné vzdelávanie pedagógov ako cesta ku skvalitneniu finančnej gramotnosti žiakov

 

 

Prijímateľ: Slovenská asociácia európskych štúdií (ECSA Slovakia)

Projekt: Inovačné vzdelávanie pedagógov ako cesta ku skvalitneniu finančnej gramotnosti žiakov

Kód/ITMS2014+/: 312011AMY2

 

Cieľom projektu je zlepšiť školskú úspešnosť žiakov a ich kompetencie, s dôrazom na finančnú gramotnosť prostredníctvom inovačného vzdelávania pedagógov a odborných zamestnancov. Projekt stavia na skutočnosti, že základom pre efektívny vzdelávací systém sú vysokokvalifikovaní a kompetentní učitelia. Ich neustále a kvalitné vzdelávanie je nevyhnutné v záujme dosiahnutia vysokej úrovne základného a stredoškolského vzdelávania a zároveň priamo podmieňuje vzdelanostnú úroveň žiakov. Cieľovú skupinu preto predstavujú pedagogickí a odborní zamestnanci základných a stredných škôl v zmysle platnej legislatívy.

Slovenská asociácia európskych štúdií je oprávnená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytovať inovačné vzdelávanie v rámci profesijného vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov. Evidenčné číslo oprávnenia je 22/2020 – IV. Výstupom vzdelávania je osvedčenie o inovačnom vzdelávaní na základe oprávnenia vydaného MŠVVaŠ SR, ktoré umožňuje získať príplatok za profesijný rozvoj podľa platnej legislatívy.

Názov programu je inovačného vzdelávania „Finančná gramotnosť, podnikateľské zručnosti a právo v každodennom živote. Program inovačného vzdelávania je postavený na troch navzájom prepojených oblastiach, ktoré kopírujú aj témy obsiahnuté v NŠFG a zároveň umožňujú pedagógom komplexnú orientáciu v problematike, a to: Finančná gramotnosť (Z dôvodu efektívneho začlenenia získaných poznatkov do vzdelávacieho procesu vzdelávanie kopíruje témy obsiahnuté v NŠFG, v logickej nadväznosti poskytuje vzdelávanie od najjednoduchších otázok (napr. základné pojmy) až po náročné konštrukcie vzťahov tak, aby sa dosiahli požadované výsledky aj pri širokej škále účastníkov, ktorí disponujú odlišnou úrovňou vedomostí. Vzdelávanie obsahuje ilustračné príklady a príklady z praxe, upozorňuje na problematické oblasti, práva a povinnosti finančných spotrebiteľov. Umožňuje pedagógom pochopiť predmetnú matériu tak v právnej a ekonomickej rovine, ako aj v rovine aplikačnej praxe, čo zároveň uľahčí transfer vedomostí k žiakom. Vzdelávanie bude realizované spôsobom, ktorý umožní pedagógom prezentovať získané vedomosti aj v kontexte aktuálneho diania a praktických prípadov čo stimuluje záujem žiakov a umožní dlhodobé pochopenie konkrétnej problematiky); Podnikateľské zručnosti s dôrazom na potreby žiakov v záujme ich ďalšieho uplatnenia (Zameriava sa na začiatky podnikania v kontexte finančnej gramotnosti, dôraz na daňové, odvodové aspekty, osobnú zodpovednosť-zodpovednosť fyzických osôb a právnických osôb, hospodárenie, finančné produkty súvisiace s podnikaním-možnosti ich využitia a následky platobnej neschopnosti, startup a možnosti ich financovania, formy podnikania, príklady z praxe); Právo v každodennom živote vrátane európskych aspektov (Vzdelávanie poskytne základy práva a praktické prípady a súvislosti v kontexte potrieb finančnej gramotnosti). Zvolená konštrukcia vzdelávania  zabezpečí poskytnutie širokého spektra vedomostí, ktoré budú môcť pedagógovia aplikovať prierezovo v rámci vyučovaných predmetov.

 

 

 

Akadémia finančného vzdelávania

 

Prijímateľ: Slovenská asociácia európskych štúdií (ECSA Slovakia)

Projekt: Akadémia finančného vzdelávania

Kód /ITMS2014+/: 312011F425

 

Hlavným cieľom projektu je prehĺbeni

e a skvalitnenie finančnej gramotnosti prostredníctvom platformy celoživotného vzdelávania pre cieľovú skupinu mladých ľudí do 25 rokov. Je nevyhnutné aby práve generácia dostávajúca sa do produktívnej časti života dokázala robiť zodpovedné a hospodárne rozhodnutia pri narábaní s finančnými zdrojmi. Frekventanti akadémie nadobudnú vedomosti okrem iného aj o krytí poistných rizík pre prípad nepriaznivých životných situácií či možnostiach zhodnotenia finančných zdrojov pre dôchodkový vek.

 

Kurzy sú rozdelené do niekoľkých okruhov ako „Životný cyklus a jeho financovanie“ (legislatívne zmeny, úvery, formy zabezpečenia financovania, vyhodnocovanie platobnej schopnosti klientov, dopady platobnej neschopnosti a pod.) či „Ochrana finančného spotrebiteľa“ (ochrana spotrebiteľa na finančnom trhu, analýza úloh NBS, nekalé praktiky, možnosti právnej ochrany spotrebiteľa a pod.) alebo Peniaze a ich funkcie v ekonomike – kam idú naše peniaze?, Ako manažovať likviditu, Prečo je dobré investovať?, Ako sa financuje rozpočet?, Úverové operácie komerčných bánk.

 

Frekventanti sa môžu vzdelávať formou workshopov, konferencií ale aj prostredníctvom letných škôl. V súčasnosti prebiehajú prípravy jednotlivých kurzov v spolupráci s odbornými lektormi a metodikmi z oblasti ekonómie, práva, manažmentu a pridružených odborov.

 

 

 

Začleňovanie zrakovo postihnutých do spoločenského života

 

Prijímateľ: Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy

Projekt: Tvorba a optimalizácia lepšej verejnej politiky v záujme odstraňovania bariér spoločenského začlenenia zrakovo postihnutých

Kód /ITMS2014+/: 314010L721

 

Medzinárodné spoločenstvo venuje problematike ochrany práv zdravotne postihnutých náležitú pozornosť. V decembri 2006 bol na pôde OSN prijatý Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím ktorý stanovuje základné zásady ochrany zdravotne postihnutých osôb. Dohovor stanovuje predovšetkým rešpektovanie prirodzenej dôstojnosti a osobnej nezávislosti, nediskrimináciurovnosť príležitostí, plné a účinné zapojeniezačlenenie osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti, rešpektovanie odlišnosti a prijímanie osôb so zdravotným postihnutím ako súčasti ľudskej rozmanitosti a prirodzenosti, zabezpečenie prístupnosti k fyzickému prostrediu, k doprave, k informáciám a komunikácii vrátane informačných a komunikačných technológií a systémov, ako aj k ďalším prostriedkom a službám dostupným alebo poskytovaným verejnosti.

 

Náš projekt sa zameriava najme na posledný bod garancií a to s ohľadom na osoby nevidiace či slabozraké. Efektívnym a osvedčeným spôsobom ako nevidiacim zabezpečiť túto prístupnosť, participáciu, bezbariérovosť, získať samostatnosť a vôľu participovať v spoločenskom živote, vzdelávať sa a pracovať, je poskytnúť nevidiacemu vodiaceho psa pochádzajúceho zo starostlivo vyberaného chovu, ktorý je zároveň perfektne vycvičený. Tu však narážame na legislatívne problémy predovšetkým v nedostatočnej regulácii trhu s vodiacimi psami ako kompenzačnými pomôckami – absencia minimálnych štandardov pre kvalitu vodiaceho psa, osoby oprávnenej viesť výcvik vodiaceho psa, a pod. ako aj absencia úpravy podmienok poskytnutia príspevku na kúpu vodiaceho psa (t.j. nevidiaci nemusí preukázať, že pod odborným dohľadom nadobudol zručností pre manipuláciu a ovládanie vodiaceho psa) či absencia príspevku na zácvik s vodiacim psom pri získaní nového vodiaceho psa. Ako závažný problém vnímame aj skutočnosť, že nevidiacim osobám sprevádzaným vodiacim psom nie je umožňovaný vstup do mnohých verejných priestorov a majitelia vodiacich psov čelia diskriminácii. Na dôvažok, nevidiacim osobám sprevádzaným vodiacim psom nie je umožňovaný vstup do prostriedkov hromadnej prepravy (napr. MHD).

 

ECSA Slovakia v spolupráci s Výcvikovou školou pre vodiace a asistenčné psy a v úzkej spolupráci s Úniou nevidiacich Slovenska si predsavzala odstránenie tohto stavu cieľavedomým upozorňovaním na načrtnuté problémy ale aj vytvorením odbornej skupiny právnych expertov s cieľom vytvoriť legislatívny návrh zlepšujúci kvalitu života nevidiacich a slabozrakých spoluobčanov na Slovensku.

 

 

Projekt PRODISLO

 

Projekt bojuje proti diskriminácii a nedostatku rozmanitosti na pracoviskách v súkromnom a verejnom sektore na Slovensku. Oba prípady sa vyskytujú vo veľkom rozsahu a majú vážne negatívne dopady na celkové uplatňovanie ľudských práv. Projekt PRODISLO sa zameriava na budovanie technických kapacít rôznych zamestnávateľov v oblasti riadenia diverzity. V rámci podpory rozmanitosti na svojom pracovisku vytvára projekt nástroj na meranie diverzity tzv. index diverzity (DI). Na vytvorenie DI odrážajúceho potreby spoločnosti, projekt spája podniky s akademickou obcou. PRODISLO podporuje tiež vzájomné učenie sa a spoluprácu medzi orgánmi pre rovnosť, chartami diverzity a ostatnými zúčastnenými stranami s cieľom podporiť výmenu osvedčených postupov, podporovať kultúry a ľudské práva na úrovni EÚ. Projekt navyše zahŕňa rad zvyšovania informovanosti o činnostiach podporujúcich nediskrimináciu a rozmanitosť na pracovisku so zameraním na skupiny, ktoré sú najviac ohrozené diskrimináciou a sociálnym vylúčením napr. rómovia, ženy, osoby so zdravotným postihnutím, LGBTI a iné skupiny.

 

Celkový dosah projektu sa odhaduje na 100 000 – 125 000 ľudí vrátane zraniteľných skupín spolu s 350 – 550 zainteresovanými stranami – charty diverzity, orgány pre rovnosť, verejné orgány, univerzity, výskumné inštitúcie, podniky a ich združenia, ktoré budú mať z projektu úžitok.

 

Výsledkom projektu bude zvýšenie počtu členov Slovenskej charty diverzity najmenej o 50%, ako aj pri posilňovaní existujúcich a budovaní nových partnerstiev medzi zúčastnenými stranami na vnútroštátnej a európskej úrovni. V neposlednom rade PRODISLO bude viditeľne prispievať k inklúzivnejšej spoločnosti na Slovensku.

 

 

Ďalšie projekty

 

New Aspects of Economic and Monetary Union and Fiscal Union  v rámici Lifelong Learning Programme 2012-4847/001-001;

 

Summer School J.A. Jáuregui – South/East Dialogue, Development and Democracy, v rámci Lelong Learning Programme/ Jean Monnet Programme/European Module 154237-LLP-1-2009-1-SK-AJM;

 

Eastern Partnership and its Prospect with a view of Legal approximation, rule of Law and Human Rights v rámci Lifelong Learning Programme/ Jean Monnet Programme, 2011-3314/001-001;

 

V roku 2014 SAEŠ kooperovala na letnej škole organizovanej pre Moldavsko, Bielorusko a Ukrajinu v rámci programu Východné partnerstvo, ktorá sa uskutočnila vo Varšave.

E-learning

Vyberte si z bohatého zoznamu kurzov a vyskúšajte si náš e-learning. Prevedieme Vás svetom finančnej gramotnosti od základov až po kryptomeny. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

E - l e a r n i n g

Partneri

Pridajte sa k našim partnerom!

  • Institute 4 Academy
  • Inštitút finančného vzdelávania
  • Stredoškolská študentská únia Slovenska
  • Študentská rada vysokých škôl
  • ELSA SLOVENSKO
  • Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
  • Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy
  • Univerzita Mateja Bela
  • Fakulta managementu UK
  • Jean Monnet Chair