© 2020 Stingray Studio

Akadémia finančného vzdelávania

 

Prijímateľ: Slovenská asociácia európskych štúdií (ECSA Slovakia)

Projekt: Akadémia finančného vzdelávania

Kód /ITMS2014+/: 312011F425

 

Hlavným cieľom projektu je prehĺbenie a skvalitnenie finančnej gramotnosti prostredníctvom platformy celoživotného vzdelávania pre cieľovú skupinu mladých ľudí do 25 rokov. Je nevyhnutné aby práve generácia dostávajúca sa do produktívnej časti života dokázala robiť zodpovedné a hospodárne rozhodnutia pri narábaní s finančnými zdrojmi. Frekventanti akadémie nadobudnú vedomosti okrem iného aj o krytí poistných rizík pre prípad nepriaznivých životných situácií či možnostiach zhodnotenia finančných zdrojov pre dôchodkový vek.

 

Kurzy sú rozdelené do niekoľkých okruhov ako „Životný cyklus a jeho financovanie“ (legislatívne zmeny, úvery, formy zabezpečenia financovania, vyhodnocovanie platobnej schopnosti klientov, dopady platobnej neschopnosti a pod.) či „Ochrana finančného spotrebiteľa“ (ochrana spotrebiteľa na finančnom trhu, analýza úloh NBS, nekalé praktiky, možnosti právnej ochrany spotrebiteľa a pod.) alebo Peniaze a ich funkcie v ekonomike – kam idú naše peniaze?, Ako manažovať likviditu, Prečo je dobré investovať?, Ako sa financuje rozpočet?, Úverové operácie komerčných bánk.

 

Frekventanti sa môžu vzdelávať formou workshopov, konferencií ale aj prostredníctvom letných škôl. V súčasnosti prebiehajú prípravy jednotlivých kurzov v spolupráci s odbornými lektormi a metodikmi z oblasti ekonómie, práva, manažmentu a pridružených odborov.

 

 

 

Začleňovanie zrakovo postihnutých do spoločenského života

 

Prijímateľ: Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy

Projekt: Tvorba a optimalizácia lepšej verejnej politiky v záujme odstraňovania bariér spoločenského začlenenia zrakovo postihnutých

Kód /ITMS2014+/: 314010L721

 

Medzinárodné spoločenstvo venuje problematike ochrany práv zdravotne postihnutých náležitú pozornosť. V decembri 2006 bol na pôde OSN prijatý Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím ktorý stanovuje základné zásady ochrany zdravotne postihnutých osôb. Dohovor stanovuje predovšetkým rešpektovanie prirodzenej dôstojnosti a osobnej nezávislosti, nediskrimináciurovnosť príležitostí, plné a účinné zapojeniezačlenenie osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti, rešpektovanie odlišnosti a prijímanie osôb so zdravotným postihnutím ako súčasti ľudskej rozmanitosti a prirodzenosti, zabezpečenie prístupnosti k fyzickému prostrediu, k doprave, k informáciám a komunikácii vrátane informačných a komunikačných technológií a systémov, ako aj k ďalším prostriedkom a službám dostupným alebo poskytovaným verejnosti.

 

Náš projekt sa zameriava najme na posledný bod garancií a to s ohľadom na osoby nevidiace či slabozraké. Efektívnym a osvedčeným spôsobom ako nevidiacim zabezpečiť túto prístupnosť, participáciu, bezbariérovosť, získať samostatnosť a vôľu participovať v spoločenskom živote, vzdelávať sa a pracovať, je poskytnúť nevidiacemu vodiaceho psa pochádzajúceho zo starostlivo vyberaného chovu, ktorý je zároveň perfektne vycvičený. Tu však narážame na legislatívne problémy predovšetkým v nedostatočnej regulácii trhu s vodiacimi psami ako kompenzačnými pomôckami – absencia minimálnych štandardov pre kvalitu vodiaceho psa, osoby oprávnenej viesť výcvik vodiaceho psa, a pod. ako aj absencia úpravy podmienok poskytnutia príspevku na kúpu vodiaceho psa (t.j. nevidiaci nemusí preukázať, že pod odborným dohľadom nadobudol zručností pre manipuláciu a ovládanie vodiaceho psa) či absencia príspevku na zácvik s vodiacim psom pri získaní nového vodiaceho psa. Ako závažný problém vnímame aj skutočnosť, že nevidiacim osobám sprevádzaným vodiacim psom nie je umožňovaný vstup do mnohých verejných priestorov a majitelia vodiacich psov čelia diskriminácii. Na dôvažok, nevidiacim osobám sprevádzaným vodiacim psom nie je umožňovaný vstup do prostriedkov hromadnej prepravy (napr. MHD).

 

ECSA Slovakia v spolupráci s Výcvikovou školou pre vodiace a asistenčné psy a v úzkej spolupráci s Úniou nevidiacich Slovenska si predsavzala odstránenie tohto stavu cieľavedomým upozorňovaním na načrtnuté problémy ale aj vytvorením odbornej skupiny právnych expertov s cieľom vytvoriť legislatívny návrh zlepšujúci kvalitu života nevidiacich a slabozrakých spoluobčanov na Slovensku.

 

 

Ďalšie projekty

 

New Aspects of Economic and Monetary Union and Fiscal Union  v rámici Lifelong Learning Programme 2012-4847/001-001;

 

Summer School J.A. Jáuregui – South/East Dialogue, Development and Democracy, v rámci Lelong Learning Programme/ Jean Monnet Programme/European Module 154237-LLP-1-2009-1-SK-AJM;

 

Eastern Partnership and its Prospect with a view of Legal approximation, rule of Law and Human Rights v rámci Lifelong Learning Programme/ Jean Monnet Programme, 2011-3314/001-001;

 

V roku 2014 SAEŠ kooperovala na letnej škole organizovanej pre Moldavsko, Bielorusko a Ukrajinu v rámci programu Východné partnerstvo, ktorá sa uskutočnila vo Varšave.

E-learning

Vyberte si z bohatého zoznamu kurzov a vyskúšajte si náš e-learning. Prevedieme Vás svetom finančnej gramotnosti od základov až po kryptomeny. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

E - l e a r n i n g

Partneri

Pridajte sa k našim partnerom!

  • Institute 4 Academy
  • Inštitút finančného vzdelávania
  • Stredoškolská študentská únia Slovenska
  • Študentská rada vysokých škôl
  • ELSA SLOVENSKO
  • Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
  • Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy
  • Univerzita Mateja Bela
  • Fakulta managementu UK
  • Jean Monnet Chair