© 2024 Stingray Studio

18.10.2021

ECSA Nezaradené 0

1293

Európska únia ako medzinárodné spoločenstvo združujúce štáty Európy v rámci procesu európskej integrácie kladie dôraz nielen na ekonomickú integráciu, ale aj na prehlbovanie spolupráce v rôznych oblastiach. Jednou z takýchto oblasti je aj politika vzdelávania a odbornej prípravy, ktorá v súlade so zásadou subsidiarity  patrí do pôsobnosti členských štátov, pričom Európska únia má podpornú úlohu a koordinačnú úlohu. V záujme napĺňania  únijných cieľov a hodnôt poskytuje finančné prostriedky v rámci rôznych programov. Vysoké školy majú možnosť čerpať finančné prostriedky v rámci programu Jean Monnet na podporu výučby, výskumu a reflexie v oblasti štúdií európskej integrácie na vysokých školách.

 

Projekt Jean Monnet s názvom „Business in the European Economic Area – the Present and Future of EU Integration“, je realizovaný na Fakulte managementu UK v Bratislave a je financovaný z prostriedkov Eúrópskej únie. Riešitelia projektu prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD., prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD. a doc. Dr. Frederik Delaneuville  si stanovili cieľ, inovovať systém vzdelávania na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte managementu a zosúlaďovať učebné osnovy vybraných predmetov s učebnými osnovami  predmetov, ktoré sú vyučované na renomovaných univerzitách v členských štátoch Európskej únie. Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu od svojho vzniku sa hlási k odkazom Roberta Schumana a Jeana Monneta a  ako prvá vysoká škola na Slovensku zaviedla výučbu európskej integrácie a európskeho práva do vzdelávania v rámci projektu TEMPUS (1994- 1996), ktorého spoluriešiteľkou a projektovou manažérkou bola aj Daniela Nováčková. Darina Saxunová participovala na medzinárodnom projekte [1] týkajúceho sa reformy vzdelávania účtovníctva a audítorstva v rokoch 2003-2004 v duchu prípravy Slovenskej republiky na členstvo v Europskej Únii realizovaného pod záštitou Ministerstva financií SR. Slovenská republika ako členský štát Europskej Únie schválila na odporúčanie Európskej komisie používať IFRS pre určité podniky [2] (subjekty verejného záujmu, nadnárodné podniky, resp. podniky určitých veľkostných kritérií v súlade so ZoÚ).

 

Aj napriek nepriaznivej situácii a obmedzeniam z dôvodu zabránenia šírenia choroby COVID- 19  boli realizované viaceré aktivity súvisiace s projektom. V rámci inovovaného študijného programu Medzinárodný manažment  v odbore ekonómia a manažment výstupmi sú nové a inovované  predmety:

 

a) Európske ekonomické právo

b) Európske obchodné právo

C) Finančné účtovníctvo a kontrola v európskom hospodárskom priestore (EHP).

 

Súčasťou uvedených predmetov sú aj študijné materiály vydané v cudzích jazykoch, ktorých cieľom je pripraviť absolventov pre pracovné uplatnenie sa na európskom trhu práce. Kniha autorky Dariny Saxunovej s názovom Financial Accounting for the Needs of Managers,  napísaná v anglickom jazyku sa používa ako povinná literatúra pre daný predmet, kde študenti sa zoznamujú s účtovnou závierkou zostavenou podľa IFRS. Zmyslom IFRS bolo vytvoriť spoločný účtovný jazyk, aby tak účtovné postupy podnikov boli jednotné, porovnateľné a pochopiteľné vo viacerých krajinách. Avšak udržanie kontroly nad všetkými záväzkami či povinnosťami vo viacerých krajinách môže byť veľkou výzvou pre medzinárodné podnikanie. Učebnica s názvom Le droit des affaires en France od Fredericka Delaneuville   je základnou pomôckou pre štúdium jeho predmetu. Okrem toho boli vytvorené ďalšie učebné pomôcky, “Glossary základných pojmov” pre predmet Finančné účtovníctvo a kontrola v EHP a Európske obchodné právo, praktické testy pre online výučbu, tématicky zamerané série príkladov s riešeniami pre samoštúdium online pre predmet Finančné účtovníctvo a kontrola v EHP.

 

Štúdium daných predmetov má nadnárodný rozmer a študenti si majú možnosť prehĺbiť svoje vedomosti potrebné pre oblasť medzinárodného manažmentu, podnikania v európskom hospodárskom priestore, rozvíjať svoje schopnosti kooperovať v tíme, zodpovedne pristupovať k svojim povinnostiam. Štruktúra vzdelávania je orientovaná na medzinárodné podnikanie, na podnikanie v európskom digitálnom priestore a na aktuálne trendy poskytovania regionálnej investičnej pomoci aj v prípade mimoriadnych udalostí akou je bezpochyby pandémia COVID-19. Jednou z prierezových tém vzdelávania je aj ekologické hospodárstvo a spravodlivá a inkluzívna transformácia na obehové hospodárstvo a spoločensky zodpovedné podnikanie, ktorého ústrednou postavou je morálny  a spoločensky zodpovedný a erudovaný manažér.

 

Nové a inovované  predmety  vytvárajú predpoklady pre ďalší odborný rast a udržateľný systém prípravy odborníkov, ktorí budú konkurencieschopní  na európskom trhu práce a dokážu komunikovať v anglicko, francúzskom a nemeckom jazyku na požadovanej odbornej úrovni.

 

Riešitelia projektu vytvorili otvorený model vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a  európskeho trhu práce v súlade s prioritami Európskej únie, adaptabilný časom sa meniacim potrebám a podmienkam hospodárskeho a spoločenského vývoja. Zavedené výchovno-vzdelávacie metódy európskeho rozmeru vytvárajú spoločný základ pre rozvoj odborných a jazykových  kompetencií študentov v súlade s cieľmi odboru ekonómia a manažment   využívaním postupov a  metód podporujúcich princípy tolerancie a spolupráce, tvorivosti a rozvoja kritického myslenia u študentov. Ide o postupy podporujúce identitu  študenta, jeho schopnosť kreatívne riešiť problémy ako aj vytvárať si vlastný názor a prezentovať ho.

 

V rámci inovácií vzdelávania riešitelia projektu sa zamerali na rozvoj kľúčových kompetencií majúce medzinárodný rozmer v súlade s potrebami trhu práce a po absolvovaní predmetov študent nadobudne následné spôsobilosti:

 

a) Sociálno-komunikačné spôsobilosti (dokáže na požadovanej úrovni komunikovať v cudzom jazyku a využíva moderné technické prostriedky komunikácie)

 

b) Spôsobilosti smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti (aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov, chápe princípy podnikania v európskom hospodárskom priestore, je schopný využívať inštitút štátnej pomoci, ako zodpovedný manažér či investor prijíma kvalifikované rozhodnutia o investíciách a následne kontroluje efektívnosť svojich rozhodnutí a vyhodnocuje návratnosť investícií pre budúce tvorivé aktivity a inovácie)

 

c) Spôsobilosti smerujúce k vnímaniu a rešpektovaniu iných kultúr (je tolerantný, je spôsobilý pracovať v medzinárodnom prostredí, pozná etické pravidlá spoločenského kontaktu)

 

d) Spôsobilosti smerujúce k hodnotám a postojom (chápe význam udržateľného rozvoja ako pozitívnej perspektívy ďalšieho vývoja ľudskej spoločnosti, citlivo pristupuje k prírode  a k prírodnému a kultúrnemu dedičstvu, vie ako sa správa spoločensky zodpovedný manažér a v tomto duchu rozmýšľa a koná)

 

Zárukou kvality vzdelávania je, že v rámci pedagogického procesu pôsobia viacerí odborníci, ktorí majú nielen teoretické, ale aj praktické skúsenosti a poznatky o činnosti medzinárodných organizácií, podnikaní a riadení podnikov. Aj ich vedecká publikačná činnosť je zameraná na medzinárodné podnikanie, medzinárodné investičné vzťahy, medzinárodné účtovníctvo a financie nadnárodných spoločností. Za kľúčový prínos vzdelávania považujeme uplatnenie absolventov  na európskom trhu práce a odstraňovanie prekážok pri uznávaní dokladov o vzdelaní, čo je základom pre slobodu pohybu osôb v rámci vnútorného trhu.

 

Okrem uvedenej aktivity v rámci projektu bola realizovaná aj medzinárodná vedecká konferencia v roku 2020  venovaná 70. výročiu vyhlásenia Schumanovej deklarácie. Vedecké medzinárodné podujatie sa stretlo so širokým ohlasom a výsledkom tohto podujatia je aj zborník vedeckých príspevkov.

 

Počas realizácie projektu Jeana Monneta sa uskutočňovali medzinárodné študentské konferencie v rámci Dňa Európy, kde študenti prezentovali svoje vedecké príspevky, na oslavu mieru a jednoty v Európe. Akademické podujatia sa konali  za účasti, nielen Erazmus študentov študujúcich v danom čase na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte manažmentu,  z univerzít v Španielsku (Las Palmas Gran Canaria, Madrid, Oviedo, Valencia, Zaragoza), v Portugalsku (Lisabon, Coimbra, Aveiro, Porto) na Cypre (European University Nicosia), v Taliansku (Palermo, Udine), vo Francúzsku (European University v Nancy), ale aj za účasti študentov z nečlenských štátov EÚ z Winnipegu (University of Winnipeg, Canada), z Ukrajiny, z Uzbekistanu, z Arménska, z  Ruska a Číny študujúci na našej univerzite.

 

Sme presvedčení, že výsledky projektu budú mať multiplikačný efekt pre prax a aj celospoločenský význam, pretože nami inovované vysokoškolské vzdelávanie majúce nadnárodný rozmer je založené na  prispôsobovaní existujúceho vzdelávania  potrebám pracovného trhu.

 

Darina Saxunová  a Daniela Nováčková

V Bratislave 29.8.2021

 

[1] Medzinárodný project UMB v Banskej Bystrici  s účasťou slovenských univerzít ekonomického zamerania, World Bank a Mc Gill Univerzitou v Montreale (financovanou CIDA – Canadien International Development Agency -kanadská medzinárodná rozvojová agentúra) pod záštitou MF SR.

[2] Zákon o Účtovníctve (§17a (1)  taxatívne vymenováva účtovné jednotky, ktoré sú povinné zostaviť účtovnú závierku podľa osobitných predpisov, t. j., podľa medzinárodných štandardov finančného výkazníctva IFRS.

E-learning

Vyberte si z bohatého zoznamu kurzov a vyskúšajte si náš e-learning. Prevedieme Vás svetom finančnej gramotnosti od základov až po kryptomeny. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

E - l e a r n i n g

Partneri

Pridajte sa k našim partnerom!

  • Institute 4 Academy
  • Inštitút finančného vzdelávania
  • Stredoškolská študentská únia Slovenska
  • Študentská rada vysokých škôl
  • ELSA SLOVENSKO
  • Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
  • Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy
  • Univerzita Mateja Bela
  • Fakulta managementu UK
  • Jean Monnet Chair