© 2024 Stingray Studio

17.12.2020

ECSA Nezaradené 0

1451

Vážený pán minister
Bc. Milan Krajniak
 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava
 
V Bratislave, dňa 21. decembra 2020
 
 
Vec: Predloženie legislatívnych návrhov
 
 
Vážený pán minister,
 
dovoľujem si Vám predložiť legislatívny návrh, ktorého účelom je prostredníctvom úpravy viacerých zákonov skvalitniť život osôb s ťažkým, konkrétne zrakovým postihnutím (ďalej ako „osoby s ŤZP“) a uľahčiť ich začlenenie do spoločenského života dôstojným spôsobom spolu s ich vodiacimi psami. Súčasne tak bude zabezpečené plnenie medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky vo vzťahu k Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.
 
Priložené legislatívne návrhy na základe praktických skúseností bližšie špecifikovaných v jednotlivých dôvodových správach riešia napríklad zákonné medzery v oblasti výcviku vodiacich psov, resp. psov so špeciálnym výcvikom všeobecne, ale aj problémy prístupu k doprave, do zdravotníckych zariadení a iné prekážky, ktoré kladie osobám s ŤZP do cesty často priamo legislatívna úprava či už svojou nejasnosťou alebo neefektívnosťou. S poľutovaním musíme konštatovať, že mnohé časti našej právnej úpravy hraničia s absurdnosťou.
 
Legislatívne návrhy sú výsledkom projektu s názvom „Tvorba a optimalizácia lepšej verejnej politiky v záujme odstraňovania bariér spoločenského začlenenia zrakovo postihnutých (kód ITMS 314011L721)“, ktorého realizátorom je Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy v spolupráci so Slovenskou asociáciou európskych štúdií (ECSA Slovakia). Projekt je financovaný z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa.
 
V snahe zabezpečiť zmysluplný výstup projektu sme získavali informácie z najrôznejších zdrojov, či už od samotných osôb s ŤZP, trénerov vodiacich psov alebo od odborníkov. Počas projektu bolo zistených množstvo legislatívnych prekážok, ktoré nezmyselne sťažujú majiteľom vodiacich psov ich často už aj tak neľahkú situáciu. Predovšetkým boli identifikované nasledujúce nedostatky:
 
1. Slovenský právny poriadok neurčuje prakticky žiadne štandardy pre kvalitu vodiaceho psa. Osobe s ŤZP tak môže byť predaný pes, ktorý vôbec nie je schopný ju viesť, je agresívny, prípadne neovláda poriadne potrebné pokyny, a teda môže ohroziť na živote a zdraví nielen ju, ale aj širokú verejnosť. Aktuálny systém obsahujúci priam absurdné medzery v práve navrhujeme zmeniť tak, aby boli v zákone, resp. vo vyhláške, zakotvené minimálne požiadavky na vodiacich psov, na ktoré sa budú môcť osoby s ŤZP (a v prípade sporov aj súdy) spoľahnúť. V mnohých krajinách vrátane Českej republiky je takýto postup už dlhodobo bežným štandardom.
 
2. Je potrebné definovať aj požiadavky na osobu oprávnenú viesť výcvik vodiaceho psa, ktorá dokáže osobám s ŤZP garantovať kvalitu svojej práce. Aktuálne ňou totiž môže byť prakticky ktokoľvek vo veku najmenej 18 rokov a jeho činnosť nie je žiadnou formou kontrolovaná.
 
3. Treťou skupinou požiadaviek, ktoré navrhujeme zapracovať do slovenského právneho poriadku, sú požiadavky priamo na osobu, ktorá má nárok na vodiaceho psa a na jej zácvik s vodiacim psom. Hlavnou myšlienkou tohto bodu je zriadenie špeciálnej nestrannej komisie, ktorá pred tým, ako nový majiteľ pôjde s vodiacim psom do ulíc, oboch preskúša a až následne potvrdí, že je v poriadku nielen výcvik psa, ale aj skutočnosť, či bola osoba s ŤZP trénerom riadne zacvičená na to, aby psa ovládala a zvládala s ním potrebné prekážky. Tento bod patrí medzi najdôležitejšie, keďže umožní osobám s ŤZP získať reálny dôkaz o kvalite kupovaného zvieraťa a tým aj kvalite výcvikovej školy/cvičiteľa.
 
4. Vodiace psy je potrebné s ohľadom na dĺžku ich života po určitej dobe vymeniť. Každý vodiaci pes má vlastný charakter, návyky a je potrebné naučiť sa s ním spolupracovať. V zákonnej úprave však chýba príspevok na zácvik s vodiacim psom pri získaní ďalšieho vodiaceho psa, ktorý navrhujeme doplniť.
 
5. Aktuálna právna úprava zabezpečuje vstup osôb s ŤZP sprevádzaných vodiacimi psami na verejné priestranstvá. Z praxe sme zistili, že sa však stále stáva, že takéto osoby sa nedostanú do taxíkov, autobusov, obchodov, kostolov či múzeí v dôsledku ich priamej diskriminácie. Obrana osôb s ŤZP spravidla vyžaduje začatie súdneho konania, čo sa stáva len zriedkavo a škodcovia tak nie sú poučení o svojom nesprávnom postupe. Preto navrhujeme zefektívnenie sankčného mechanizmu v prípade znemožnenia vstupu osobám s ŤZP sprevádzaným vodiacim psom do verejných priestorov formou zavedenia nového priestupku, ktorý zabezpečí vymožiteľnosť ich práv podstatne rýchlejšie.
 
6. Osoby s ŤZP majú právo na vstup do verejných častí zdravotníckych zariadení. Právny poriadok však už ďalej neusmerňuje zariadenia, ako zvládnuť situáciu, kedy je napr. osoba s vodiacim psom hospitalizovaná. Nesprávne správanie personálu pritom môže spôsobiť, že pes stratí schopnosť plniť svoju funkciu alebo sa stratí úplne. Preto navrhujeme vyhlášku, ktorá by uviedla základné pravidlá pre zdravotnícke zariadenia, ktoré by majiteľom aj ich psom so špeciálnym výcvikom zabezpečili čo najhladší priebeh rôznych už beztak náročných situácií.
 
7. V nečakaných situáciách vyžadujúcich si dlhšiu hospitalizáciu pacienta s ŤZP, napr. v prípade dopravnej nehody, je potrebné umiestniť psa buď k veterinárovi, ktorý rozumie jeho funkcii alebo priamo do výcvikovej školy, ktorá ho trénovala. Majiteľ však môže byť v bezvedomí a zdravotnícky personál napriek svojej najlepšej vôli nemá možnosť zistiť, kam psa odovzdať. Preto navrhujeme zriadenie centrálneho registra psov so špeciálnym výcvikom, do ktorého by mali prístup aj zdravotnícke zariadenia, a v ktorom by tieto údaje získali.
 
8. Osoby s ŤZP nemajú vždy primerané prostriedky na to, aby mohli označiť svoje cestovné doklady vo verejnej hromadnej doprave. Napriek tomu im za to hrozí sankcia. Z tohto dôvodu navrhujeme, aby dopravcovia buď zabezpečili možnosť osôb s ŤZP označiť si cestovné doklady v súlade so zákonnou úpravou a príslušným cestovným poriadkom alebo aby nebolo možné osoby s ŤZP sankcionovať.
 
9. Ďalej je potrebné upresniť a zefektívniť podmienky antidiskriminačného zákona a doplniť povinnosť vykonať primerané úpravy zabezpečujúce efektívny bezbariérový prístup napr. k službám a zadefinovanie diskriminačného konania, ak tak príslušná osoba odmieta postupovať.
 
Nakoľko uvedené návrhy spadajú do gestorskej pôsobnosti viacerých ministerstiev, dovoľujeme si predložiť v ucelenej podobe Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvu zdravotníctva SR, Ministerstvu dopravy a výstavby SR a Ministerstvu vnútra SR. Veríme, že naše závery majú skutočný potenciál pomôcť osobám s ŤZP, aby ich život s vodiacimi psami prinášal len radosť a pozitíva a nemuseli sa brodiť právnymi prekážkami, administratívou a spormi.
 
V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám plne k dispozícii. Kontaktnou osobou v tejto veci je odborný koordinátor JUDr. Mgr. Vladislav Mičátek, PhD. (vladislav.micatek@ecsa.sk, +421 904 103 699).
 
 
S úctou
 
 
 
Doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc.
predseda Správnej rady
 
 
 
 
 
JUDr. Mgr. Vladislav Mičátek, PhD.
člen Správnej rady a odborný koordinátor projektu
 
 
Legislatívne-návrhy

E-learning

Vyberte si z bohatého zoznamu kurzov a vyskúšajte si náš e-learning. Prevedieme Vás svetom finančnej gramotnosti od základov až po kryptomeny. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

E - l e a r n i n g

Partneri

Pridajte sa k našim partnerom!

  • Institute 4 Academy
  • Inštitút finančného vzdelávania
  • Stredoškolská študentská únia Slovenska
  • Študentská rada vysokých škôl
  • ELSA SLOVENSKO
  • Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
  • Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy
  • Univerzita Mateja Bela
  • Fakulta managementu UK
  • Jean Monnet Chair